نمیدانم تو را کجای این شهر ،میان کدام هیاهو در کدام دلواپسی گم کرده ام؟
روزی دلواپسی ام تو بودی
به یاد داری؟
دلتنگ تو بودم و تنها در هیاهوی چشمان تو عشق را جستم...
و حال تو انقدر دور ودورتر میروی که نوازش دستانت خیالی بیش نیست...

#فاطیمامهر