می نویسم وهی می نویسم

تلاش می کنم با نوشتن هرچه هست ونیست را از توی این ذهنِ درهمِ خط خطی بیرون بریزم!

تلاش میکنم با نوشتن فراموش کنم

یکی را سیگار آرام می کند،یکی را حرف زدن،دیگری را سرخوشیِ مستی

مرا این نوشتن...و همین نوشتن!

همین کاغذ وقلم...

همین نشستن و خط خطی های ذهن را به خط خطی های کاغذ تبدیل کردن

وقتی روزهای زندگی سیاه می شوند،خط خطی کردن می شود پشت و پناه...

میشود راهی که بغض خفه ام نکند

و من می نویسم وباز هم مینوسم

مینویسم نه برای اینکه دیگران بخوانند وبگویند چه قدر عالی است

می نویسم تا بغض خفه ام نکند...

#فاطیمامهر