این روزهای آرام را دوست دارم...

این روزهای که گرچه مهم نیست که چه قدر از هجوم اتفاقات ناگهانی و شلوغی لبریزند

این روزهایی که گرچه از بیرون سیل اتفاقات هجوم می آورند به درون

اما این درون... این درون لبریز است از هرچه خوبی

از کوچکترین هایی که قلبم را گرم می کند تا بزرکترین هایی که روزهایم را...

خدایا...

تو در این درونی؟

یا این درون در تو؟

این درون سرشار از توست؟

یا تو سرشاری ازین درون؟

تو هستی و همینم کافی ست

تو باش و همینم کافی خواهد بود

ای تو که هرچه درون و برون است از تو لبریز...

تو باش و تو بمان

تنها تو بمان...

#فاطیمامهر