نوشتن برای من نوعی احساس زنده بودن است
مینویسم پس زنده ام...