از اولین صدای رعد

تا وقتی که نسیم وحشی و سرکش شد

تا وقتی که قطره ها نرم وآرام فرود امدند

وتا وقتی که باران تند شد...

به پاییز فکر میکردم و به تنهایش

به خودم فکر میکردم و به تنهاییم

و چه قدر شبیه یکدیگریم... 

#فاطیمامهر 17/8/1395